Toiminnan tavoitteet 2021

Asiakaskokemus

Tavoite

Asiakaskokemus on parantunut joukkoliikenteessä.

Toteuma – tavoite ei toteutunut

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä mitataan linjoittain kyselytutkimuksella. Asiakkaita pyydetään arvioimaan palvelun ystävällisyyttä, kuljettajan ajotapaa, kulkuneuvon siisteyttä, reitin sopivuutta, istumapaikkojen riittävyyttä ja aikataulun pitävyyttä sekä yleisarvosanaa linjalle. Syyskuusta lähtien kyselytutkimusta hieman muutettiin ja kyselyjen piiriin tuli mukaan myös ratikkaliikenne. Vuonna 2021 vastauksia saatiin noin 7 000 kappaletta ja linjakohtaisten yleisarvosanojen keskiarvo oli 4,05 asteikolla 1-5. Vuotta aiemmin vastaava yleisarvosana oli poikkeuksellisen korkea eli 4,30 ja näin ollen asiakastyytyväisyys yleisarvosanalla mitattuna on heikentynyt ollen kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Syyskuusta 2021 joukkoliikenteessä on mitattu myös suositteluhalukkuutta (NPS).

Syys-joulukuussa 2021 bussiliikenteen suositteluhalukkuus on hyvällä tasolla ollen 26 ja ratikkaliikenteen NPS erinomaisella tasolla 49. Tavoite ei kuitenkaan toteutunut.

Digitaalisten palvelujen käyttöaste

Tavoite

Digitaalisten palvelujen käyttöaste on parantunut joukkoliikenteen mobiilimaksamisessa.

Toteuma – tavoite toteutui

Vuoden 2020 aikana mobiilimaksamisen osuus kertalipuista kasvoi tammikuun 40 %:sta joulukuun 65 %:iin. Matkakortin arvolippua ei ole laskettu kertalipuksi. Vuoden 2021 alusta mobiilimaksamisen osuus on kuukausittain kasvanut ja joulukuussa 2021 noin 86 % kertalipuista ostettiin mobiililippuna. Kesäkuussa 2021 käyttöönotetun lähimaksun ja mobiilikertalipun osuus kaikista kerta lipuista oli joulukuussa yhteensä 89 %.

Joukkoliikenteen matkustajamäärä

Tavoite

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut vuoteen 2019 verrattuna.

Toteuma – tavoite ei toteutunut

Joukkoliikenteessä tehtiin vuonna 2021 yhteensä 29,2 miljoonaa matkaa, mikä on noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2019. Poikkeama johtuu koronapandemian pitkittymisestä 2021. Elokuussa 2021 toteutetut merkittävät joukkoliikenteen palvelutason parantamiset lisäsivät matkustusta tuntuvasti ja Tampereen seudulla tehtiin marras-joulukuussa 2021 enää noin 10-15 % vähemmän matkoja kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

Työvoimakustannukset

Tavoite

Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset.

Toteuma – tavoite toteutui

Työvoimakustannukset ovat toteutuneet hieman vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Lautakunnan tuottavuuskehitys

Tavoite

Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla.

Toteuma – tavoite toteutui

Asukaskohtaisten nettokustannusten ja käyttökustannusten kasvua edellisvuoteen verrattuna selittää pääosin vuoden 2021 merkittävät joukkoliikenteen kehittämispanostukset ratikka- ja bussiliikenteeseen. Lisäksi kasvussa näkyy osittain vertailuvuonna koronapandemian johdosta toteutetut palvelutarjonnan leikkaukset, jotka vähensivät vuoden 2020 käyttökustannuksia. Raitiotien vastikkeen osuus (painoarvo) lautakunnan kustannusrakenteessa on 12 prosenttia, joten vastikkeen kasvun vaikutus kustannuksiin on merkittävä. Palveluhankinnat kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna kuusi prosenttia johtuen pääosin bussiliikenteen palveluhankinnoista ja osittain myös ratikka liikenteen liikennöintikustannusten kasvusta. Ratikan kustannukset näkyvät pääosin joukkoliikenteen palveluryhmälle vuokrina ja vastikekuluina. Työvoimakustannusten osuus on joukkoliikennelautakunnan talousarviossa pieni. Lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla.